Ecozone Lage Vaart

Hoge- en Lage Vaart

De groenstrook langs de Lage Vaart vormt voor veel dieren en planten al een interessant leefgebied. Om dit leefgebied en uitwisseling van dieren en planten tussen de aanliggende leefgebieden Buitenhout en Vaartsluisbos te optimaliseren worden zogenaamde ’zwakke schakels’ aangepakt. Zwakke schakels zijn locaties die lastig zijn voor dieren en planten om te passeren/benutten. Op deze plekken zijn inrichtingsmaatregelen voorzien. Veelal gaat het dan om het aanleggen van specifieke landschapselementen (denk aan beplanting, waterpartijen en dergelijke) in de groenstrook. In dit geval gaat het om het aanplanten van bomen en struiken en het graven van poelen. Ook zijn er fauna uittreedplaatsen nodig aan de oevers: aanleg van een flauwe oever door lokaal de damwand te verwijderen, noodzakelijk voor dieren om in en uit het water te komen. Op een 15-tal plekken langs de Lage Vaart, tussen Buitenhout en Vaartsluisbos zullen deze aangelegd worden. Momenteel wordt gewerkt aan een ontwerp waarbij plaats en vorm worden bepaald. Uitvoering staat gepland voor komende winter.