CityLab

Upcycle Centrum

Hoe kunnen we beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk inzetten en hergebruiken? Dat is een vraag die steeds belangrijker wordt. Door de groei van de wereldbevolking en de toenemende welvaart dreigen grondstoffen schaars te worden. In het project City Lab gaan we op zoek naar antwoorden.

In het project werken (startende) ondernemers, kennisinstellingen en overheden samen aan nieuwe oplossingen voor de circulaire economie. Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van grondstoffen in de verschillende schakels van de productieketen: van de winning van grondstoffen tot consumptie. Zij denken na over vragen als: Hoe gaan we in de toekomst om met de beschikbare secundaire lokale grondstoffen om te voorkomen dat er nieuwe grondstoffen nodig zijn? En hoe kunnen we het verbruik van grondstoffen verminderen? City Lab is een testgebied, waarin het geleerde kan worden omgezet in input voor anderen. Dat biedt ook nieuwe kansen voor bedrijven: nieuwe markten, meer samenwerking en minder grondstoffenverbruik.

Wat hebben we gedaan?

De afgelopen jaren zijn er al diverse stappen gezet. Zo is onder meer het Grondstoffencollectief Almere in Almere Buiten verder doorontwikkeld, waar bedrijven op zoek gaan naar innovatieve oplossingen om waarde te creëren uit reststromen. Verder heeft bedrijventerrein De Steiger een functie gekregen als broedplaats voor de circulaire economie. Tijdens het Steiger Festival, in de Week van de Circulaire Economie in februari 2020, konden bezoekers kennismaken met een aantal circulaire ondernemers en hun producten.

Wat gaan we doen?

Met City Lab stimuleren we bestaande circulaire bedrijfsactiviteiten en trekken we nieuwe circulaire bedrijven naar Almere. Bijvoorbeeld door het van een stimuleringsfonds en een voucherregeling voor circulaire scans. Zo versterken we de lokale en regionale economische structuur van Almere. Ook komen er meer hoogwaardige ‘circulaire’ kennis- en productiefuncties in Almere, doordat we de bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart aanwijzen als hotspots voor circulaire bedrijvigheid. Ten slotte kunnen we met City Lab onze internationale reputatie als groene en gezonde stad versterken. Dat doen we door het ontwikkelen van nieuwe locaties en functies, zoals een circulaire ontmoetingsplek in de openbare ruimte en een circulair warenhuis.

Meer weten over City Lab? Klik hier voor het plan van aanpak.

Ook interessant