Who Cares

Hedendaagse Hofjes

De laatste jaren groeit de behoefte aan vernieuwende oplossingen die wonen, zorg en ondersteuning combineren. In Almere speelt dit vooral in het vergrijsde stadsdeel Haven. Daarom sloot het Woningbouwatelier zich in 2017 aan bij de prijsvraag Who Cares, met als doel innovatieve ideeën te verzamelen en deze toe te passen.

Twee teams uit AlTwee teams werden aangewezen als Almeerse winnaar: Expeditie Haven met de Samenredzame Wijk en BloemkoolBurenbond met het Eigentijds Hof. Bij de prijsuitreiking beloofde de Almeerse wethouder Wonen zich hard te maken voor realisatie in de stad. Het doel is om met één of twee pilots deze nieuwe vormen van wonen, zorg en ondersteuning in regulier beleid te krijgen.

Plek in Visie Almere Haven

Beide prijswinnende concepten zijn vanaf 2018 onderdeel van het proces rondom de Visie 2040 voor Almere Haven. Expeditie Haven richt zich op een integrale gebiedsgerichte aanpak samen met alle spelers in de wijk. Een pilot rond woonzorgcentrum De Overloop en scholengemeenschap De Meergronden kwam uiteindelijk niet tot stand. Het gedachtengoed van Samenredzame Wijk vormt een belangrijke inspiratiebron voor lokale initiatieven.

Op weg naar een pilot

Het team rondom Eigentijds Hof spant zich in om – in de vorm van een wooncoöperatie – zelf een woonhofje op te zetten in Almere Haven. Hierin moet plaats komen voor verschillende type bewoners met en zonder behoefte aan zorg. Het Woningbouwatelier ondersteunt de initiatiefnemers met het maken van een businesscase en community building van BinnenHaven, de naam van de wooncoöperatie. De financiële marges blijken krap, maar intentie van de gemeente is een oplossing te vinden. Vernieuwend Wonen blijft zich daarvoor inspannen.  

Meer over Who Cares lees je hier.