Inleiding Jaarverslag

Het Rijk, de provincie Flevoland, de gemeente Almere en de gemeente Amsterdam hebben de afgelopen jaren intensief met elkaar opgetrokken om op de oostflank van de MRA de condities te scheppen voor het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Noordvleugel van de Randstad. De gezamenlijk geformuleerde ambitie is verankerd in de Rijksstructuurvisie RRAAM (2013). Hierin staat beschreven welke opgaven er in de regio liggen op het vlak van ecologie, bereikbaarheid en verstedelijking. In de bijbehorende Uitvoeringsovereenkomst Almere 2.0 zijn afspraken gemaakt onder welke condities Almere met 60.000 woningen kan groeien.

Werken aan een gezond groeiend Almere

Vanuit het programma Almere 2.0 werken we aan een gezond groeiend Almere, ingebed in een gezonde regio. Daarbij zetten we lange lijnen uit, soms wel dertig jaar vooruit. Maar we investeren ook in het hier en nu, vanuit het Fonds Verstedelijking Almere (FVA). We richten ons op het versterken van de goede dingen die er al zijn en we pakken dingen aan om de stad en de mensen weerbaarder te maken en meer bestand tegen economische schommelingen. Er is aandacht voor voldoende woningen, werkgelegenheid en een goede bereikbaarheid. Maar we richten ons ook op impulsen in onderwijs, cultuur en een goed stadscentrum. Zo kan Almere stapsgewijs maar gestaag verder groeien naar een nog betere stad voor de Almeerders en de regio.

Korte en lange termijn

De afgelopen jaren is Almere 2.0 volop gericht geweest op de uitvoering van de gemaakte afspraken. En, zoals u kunt zien in de onderliggende highlights van 2019, met resultaat. Daarnaast is er in 2019 een begin gemaakt om de lijnen voor het komend decennium uit te zetten. Er is gewerkt aan een nieuw Meerjarenprogramma voor het Fonds Verstedelijking Almere met als looptijd 2021-2025. Dit Meerjarenprogramma is eind 2020 gereed voor uitvoering. Daarnaast is vanuit het programma Almere 2.0 gestart met het werken aan een nieuw Almere 2050 voor de Oostflank van de MRA voor de periode 2020-2030.

Noodzakelijker dan ooit

In de lange periode die we werken aan dit programma zullen we jaren kennen van grote economische voorspoed, maar ook tijden van grote onzekerheid tegenkomen. Op dit moment bevinden we ons met de coronacrisis in een ongewisse periode. Dat toont eens te meer aan hoe essentieel het is om te werken aan een gezond groeiende stad. Het versterken van de dingen die goed gaan en het vergroten van weerbaarheid is noodzakelijker dan ooit. Vanuit het programma Almere 2.0 blijven we nadenken over wat daarvoor op de lange termijn nodig is. Daarnaast blijven we investeren in het hier en nu.

Samen

Dit doen we niet alleen. Het programma Almere 2.0 kan alleen slagen in nauwe samenwerking met de betrokken overheden. Met het Rijk, de provincie Flevoland en de gemeente Amsterdam. Met omliggende overheden en maatschappelijke organisaties. Maar zeker ook met de gemeente Almere en de stad zelf! In deze verkorte versie van het jaarverslag geven we u graag een beeld van de voortgang.