Financiën

Het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) wordt gevoed door de gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk.

De gemeentelijke bijdrage aan het FVA bestaat uit een bijdrage uit het Gemeentefonds gerelateerd aan Almere 2.0. Deze bijdrage bedraagt € 7 mln. per jaar (startend in 2015) + accres. In 2020 is € 8,6 miljoen ontvangen. Provincie Flevoland heeft tot en met 2020 € 31 miljoen gereserveerd voor het FVA.

Dit komt neer op een bijdrage van €6,2 miljoen in 2020. Daarnaast heeft de Provincie in 2020 het restant van de middelen uit het Investeringsprogramma Flevoland – Almere overgeheveld naar het FVA. Dit betreft een bedrag van € 5,6 miljoen. De bijdrage van het Rijk is afkomstig van de opbrengst van de verkoop van standaardkavels in Oosterwold. Er geldt een t+2 regeling, dat wil zeggen dat het in 2018 ontvangen bedrag van € 14 miljoen in 2020 beschikbaar was voor besteding in het FVA.

De uitvoering van de programmalijnen en bijbehorende sleutelprojecten is ruim vier jaar onderweg. Van de totale programmabegroting ad € 122 miljoen is tot en met 2020 circa € 64 miljoen besteed. De uitgaven vinden plaats op vier onderdelen:

  • Programma’s en sleutelprojecten
  • Proceskosten programmalijnen (€ 1 miljoen p.j.)
  • Almere 2050 Oostflank MRA (€ 2,7 miljoen)
  • Proceskosten Almere 2.0 (€1,2 miljoen p.j.)