Groen en Waterrijk

Het groenblauwe raamwerk van Almere

In Almere zijn groen en water altijd dichtbij. Het omringende landschap met bossen en wetlands reikt, via parken en grachten, tot in het hart van de stad. Maar de aanwezigheid van zoveel groen is niet vanzelfsprekend. Almere staat aan de vooravond van flinke veranderingen. De stad moet binnen haar stadsgrenzen verder groeien om een deel van de regionale woningbehoefte op te vangen. Verschillende functies strijden om de groene ruimte. Het klimaat verandert en de biodiversiteit neemt steeds verder af. Daarnaast kampen Almeerders meer dan gemiddeld met overgewicht of verminderd welzijn. De aanwezigheid van groen en water in de stad kan hiervoor oplossingen bieden.

Koers bepalen

In 2020 heeft de gemeente Almere haar koers bepaald voor de ontwikkeling van de groene en waterrijke ruimte in en om de stad. Deze is opgeschreven en verbeeld in het Meerjarenperspectief Groen Blauw, dat door de gemeenteraad als kader is vastgesteld. Het perspectief geeft weer hoe Almere samen met de provincie Flevoland en haar groene partners wil omgaan met het groenblauwe raamwerk, vanuit de ontwikkelingen en uitdagingen die op de stad en de regio afkomen. Als de positieve invloeden van groen en water bewust worden ingezet voor de levenskwaliteit kan Almere zich tot de beste woon- en werkplek in de regio ontwikkelen.

Bovenaanzicht Almere-Haven

Ambitieuze doelen

Het Meerjarenperspectief Groen Blauw kent vier ambitieuze doelen:

  1. Een sterker, toekomstbestendig natuurlijk systeem dat tegen een stootje kan;
  2. Een klimaatbestendige stad waar bomen en water verkoeling en beschutting bieden;
  3. Een gezonde leefomgeving waar je lekker buiten kunt ontspannen en bewegen;
  4. Een sterkere identiteit, vestigingsklimaat en economisch succes, door een groene en gezonde leefomgeving en toeristische bestemmingen aan te bieden.

Programmalijn

Deze doelen sluiten naadloos aan bij de doelen van Almere 2.0. Daarom zijn de inzichten en kansen uitgewerkt in een nieuwe programmalijn bij het Fonds Verstedelijking Almere: Groene en waterrijke identiteit. Voor het uitwerken van de lijn is gebruik gemaakt van de uitvoeringsagenda bij het Meerjarenperspectief Groen Blauw.

Sleutelprojecten

Vier projecten uit de uitvoeringsagenda bleken zeer goed aan te sluiten op de doelen van Almere 2.0. Deze zijn aangemerkt als sleutelprojecten in het Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025. Het gaat om:

  • Almeerderhout: De ontwikkeling van het boscomplex Almeerderhout tot het stadsbos van de toekomst.
  • Eemvallei: Het aanjagen van de realisatie van een nieuwe, robuuste, aaneengesloten landschapszone midden door Oosterwold.
  • Excellente, groene en gezonde leefomgeving: De ontwikkeling van een integrale aanpak voor gezondheid, schaduw, droge voeten en voldoende water door groen, en een fijnmazige dooradering van groen in het stedelijk gebied van Almere.
  • Ecologische verbindingen: Het verstevigen van het ecologisch netwerk, door de zwakke plekken aan te pakken en essentiële verbindingen te realiseren.

Een goed begin…

Is het halve werk! Daarom is in 2020 hard gewerkt aan de organisatie van de programmalijn en de projecten. Zo is het Programmaplan Groen Blauw gemaakt. Dat beschrijft de doelen, organisatie, samenhang en aansturing van de projecten en de interventies, de communicatiestrategie en de meerjarenplanning. Ook zijn de eerste projectplannen opgeleverd. In 2021 worden de plannen verder uitgewerkt en wordt een begin gemaakt met de voorbereiding van de uitvoering.

Meer weten over de andere sleutelprojecten van programmalijn Groen en Waterrijk? Kijk op de pagina’s van AlmeerderhoutExcellente groene en gezonde leefomgevingEemvallei en Ecologische verbindingen