Inleiding

De Noordvleugel van de Randstad is één van de belangrijkste motoren van de Nederlandse economie. Het Rijk, provincie Flevoland, gemeente Almere en gemeente Amsterdam werken intensief samen om de internationale concurrentiepositie ervan te versterken. Dat betekent fors investeren in het aantal woningen, meer diversiteit aan woonmilieus, een goede bereikbaarheid en unieke natuur- en recreatiegebieden.

Naast de investeringen in woningen en infrastructuur, bouwt Almere 2.0 aan een sociale, diverse, aantrekkelijke en leefbare stad met een eigen profiel. De gezamenlijke ambitie is om Almere door te ontwikkelen tot een stad waar het prettig is om te wonen, te werken en te recreëren. Het afgelopen jaar zijn er flinke stappen gemaakt. Zo draait de gebiedsontwikkeling Oosterwold op volle toeren, de eerste resultaten van sleutelprojecten die (deels) bekostigd worden uit het Fonds Verstedelijking Almere zijn zichtbaar in de stad en een heel scala aan projecten is in voorbereiding.

Geplande sleutelprojecten volop in uitvoering

Toen in maart 2020 duidelijk werd dat we te maken hadden met een wereldwijde pandemie was het onduidelijk wat dit zou gaan betekenen voor de uitvoering van projecten.

Terugkijkend kunnen we met elkaar concluderen dat het coronavirus niet heeft gezorgd voor groot oponthoud van geplande sleutelprojecten. Zo is onder meer de vernieuwde Esplanade opgeleverd en volop in gebruik, de verbouwing van station Almere Centraal is gestart, de bouw van Flevo Campus is in volle gang, de buitenruimte van De Steiger is door enthousiaste lokale ondernemers ingericht als verblijfsplek, het ontwerp voor de Kunstruimte is gepresenteerd en de eerste WikiHouses krijgen vorm.

Nieuw meerjarenprogramma

2020 was ook het jaar dat het nieuwe Meerjarenprogramma Fonds Verstedelijking Almere 2021-2025 is vastgesteld. In dit Meerjarenprogramma wordt de ambitie voor de periode 2021-2025 geschetst, met bijbehorende (nieuwe) sleutelprojecten. Ook zijn het Perspectief Oostflank MRA voor de periode 2020-2030 en de Ontwikkelstrategie voor Amsterdam Bay Area vastgesteld.

Mooie resultaten die we samen bereikt hebben. Het programma Almere 2.0 kan immers alleen slagen in nauwe samenwerking met overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en de stad zelf! In dit jaarverslag leest u meer over de projecten.