Almere 2050

Zoals je in de andere hoofdstukken van dit jaarverslag kunt lezen, zijn we hard aan de slag om Almere stapsgewijs en gestaag tot een nog mooiere stad te maken voor Almeerders en de regio. Dat doen we niet alleen in het hier en nu. We blijven ook oog houden voor de lange termijn ontwikkeling van de stad. Hiervoor hebben we in het verleden een heldere koers uitgestippeld. Maar omdat onze leefomgeving altijd onderhevig is aan veranderingen, is het soms goed om te toetsen of de ingeslagen weg nog past bij de huidige tijd.

In 2019 zijn de gemeenten Amsterdam en Almere, provincie Flevoland en het Rijk daarom een gezamenlijk proces gestart om nieuwe omstandigheden en inzichten te verwerken in een actuele langetermijnvisie en -strategie. 2021 stond grotendeels in het teken van het uitwerken van een actueel perspectief op de lange termijn ontwikkeling van Almere. Dit in aanvulling op het in 2020 vastgestelde Perspectief Oostflank MRA ‘klaar voor de toekomst’

Perspectief Almere, Stad met Toekomst
In het eerste kwartaal van 2021 zijn de resultaten van een atelier en vier werkplaatsen – Toekomstbestendige stad, Rond de baai van de MRA, Centrum van Almere en Oosterwold – opgenomen in een actueel lange termijn perspectief voor Almere. Hiervoor konden stakeholders in de stad input geven. We zetten op de ontwikkeling van de stad die er al is vanuit hetgeen de verschillende wijken nodig hebben.

Tot 2030 is de verdere ontwikkeling van Centraal Almere prioriteit. Daarnaast wordt aan de planontwikkeling van Almere Pampus gewerkt, zodat daar rond het jaar 2030 gebouwd kan worden. Oosterwold ontwikkelt zich door als onderscheidend gebied, waarbij er veel eigen initiatief is vanuit bewoners en ondernemers.

De hoofdlijnen van het Perspectief Almere, Stad met Toekomst zijn vastgesteld door het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 en het college en de gemeenteraad van Almere. Het document is – in aanvulling op Perspectief Oostflank MRA – een bouwsteen voor de MRA Verstedelijkingsstrategie. Het is aangeboden aan de bestuurders in de regio.

Ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area (ABA)

Daarnaast is in samenwerking met het programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ (SBAB) verder gewerkt aan het MIRT-onderzoek Amsterdam Bay Area. Dit is pakweg het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor grootschalige woningbouw en werkgelegenheid, en voor de versterking van het landschap en de natuur. Hiervoor zijn wel stevige investeringen in natuur en infrastructuur over weg en spoor nodig. Vanaf het voorjaar 2020 is daarom ook een samenwerking gestart tussen het programma SBAB en Almere 2.0 om onderzoeken uit te voeren en te komen tot een ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area (ABA).

Met dit onderzoek is een beter beeld gekregen van de betekenis en de haalbaarheid van de IJmeerverbinding; een belangrijke voorwaarde voor het kunnen ontwikkelen van dit gebied. De ontwikkeling van de IJmeerverbinding is een langdurig, kostbaar en complex proces waar veel partijen bij betrokken zijn. Echter, de voorlopige uitkomsten zijn positief en geven aanleiding tot het voorbereiden van een volgende stap.

Uitvoeringsagenda

De resultaten van het Perspectief Oostflank MRA, het Perspectief Almere stad met toekomst en de ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area zijn de voeding voor het opstellen van de Almeerse Uitvoeringsagenda ‘Almere Stad met toekomst 2022-2024’. Deze uitvoeringsagenda wordt 2022 in de gemeenteraad en provinciale staten ter vaststelling geagendeerd. En kan de uitvoering hiervan starten.

Meer weten over de toekomst van Almere? Kijk daarvoor op de pagina van Almere 2050. Hier vindt u ook het Perspectief Oostflank MRA, het Perspectief Almere stad met toekomst, de ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area de Uitvoeringsagenda ‘Almere Stad met toekomst 2022-2024’.