Circulaire economie en Energie

De grote gevolgen van klimaatverandering voor de samenleving zorgt voor een groeiende druk op verandering in hoe we dingen doen. Fossiele brandstoffen raken op en grondstoffen worden steeds schaarser. Het is daarom belangrijk dat we onze energie duurzamer gaan opwekken en ons gebruik van grondstoffen anders gaan inrichten.

City Lab

Met sleutelproject City Lab stimuleren we bestaande circulaire bedrijfsactiviteiten en trekken we nieuwe circulaire bedrijven naar Almere. Bijvoorbeeld door het ‘Stimuleringsfonds circulaire bedrijvigheid’ waarmee een educatief programma over plastic recycling is ontwikkeld en een Wormenbuis uit Almeerse reststromen van biomateriaal is gemaakt.

Ook komen er meer hoogwaardige ‘circulaire’ kennis- en productiefuncties in Almere, doordat we de bedrijventerreinen De Steiger en De Vaart hebben aangewezen als hotspots voor circulaire bedrijvigheid. Bedrijventerrein De Steiger heeft een functie als broedplaats voor de circulaire economie, een circulaire ontmoetingsplek en een circulaire kunstroute. Tijdens de tweede editie van het Steiger Festival, op 8 en 9 oktober 2021, konden bezoekers kennismaken met circulaire ondernemers en hun producten.

Daarnaast is het idee voor paviljoen Circuloco op Floriade Expo 2022 uitgewerkt en is er een ontwerpwedstrijd voor het Upcyclecentrum uitgeschreven. City Senses is als winnaar aan de slag gegaan met het circulair kunstwerk ‘Giga-Gieter’. Ze maakten van de maquette een 11-meter hoog kunstwerk, die op 26 maart 2022 is onthuld.

PRICE

De circulaire ambitie heeft een integrale en daarmee ook bredere benadering nodig. PRICE (Praktijk- en Innovatiecentrum Circulaire Economie) is het circulaire Actielab voor Flevolandse doeners. Ondernemers, studenten, docenten, bewoners en overheid brengen we samen om de nieuwe economie werkelijkheid te maken. Om de Flevolandse woonuitdaging aan te gaan, focussen we ons binnen de PRICE challenges op twee hoofdthema’s: circulaire bouw en leefomgeving. Door te innoveren en experimenteren op deze thema’s komen we sneller tot een circulaire economie. In 2030 zijn we koploper op het gebied van circulariteit.

Voedselstrategie

Er ligt een grote opgave om de voedselproductie en -consumptie te transformeren naar een circulaire economie, waarin kringlopen worden gesloten (circulair) en waarin iedereen wordt voorzien van gezond en betaalbaar voedsel, tegen een minimale belasting van het milieu. Vanuit programmalijn Leren en Werken houdt Flevo Campus zich hiermee bezig. Daarnaast heeft Almere in 2021 een Voedselstrategie ontwikkeld. De strategie geeft focus en helderheid in de positionering van Almere op dit thema en zorgt voor verankering van voedsel binnen de verschillende beleidsthema’s van de gemeente.

Vanuit de voedselstrategie zetten we in 2021-2025 stappen richting een duurzaam stedelijk voedselsysteem. We werken samen met partners aan concrete interventies in de stad, de vestiging van duurzame voedselbedrijven en korte ketens in de stad en regio. Daarnaast zetten we Almere op de (internationale) kaart als kennis- en innovatiestad op gebied van voedselvraagstukken.

Lecoraat Innovatie & Groenstedelijke ruimte

Het lectoraat ‘Innovatie & Groenstedelijke Ruimte’ aan Aeres Hogeschool Almere is opgericht in samenwerking met de gemeente Almere en de provincie Flevoland. Hier wordt met specifieke expertise en kennisontwikkeling bijgedragen aan de aanpak van urgente grootstedelijke vraagstukken. Dat gebeurt op 3 thema’s: circulaire economie, klimaatadaptatie en biodiversiteit in relatie tot de inrichting en governance van de stedelijke leefomgeving en het welzijn van stedelingen. Gideon Spanjar is eind 2020 aangetrokken als lector. In 2021 is er gewerkt aan het opzetten van het lectoraat.

Op 8 oktober 2021 gaf Gideon Spanjar zijn lectorale rede en werd hij officieel geïnaugureerd als lector. In deze lectorale rede werd de visie van het lectoraat uiteengezet. Dit vormde de basis voor het lectoraatsplan dat in december 2021 werd opgeleverd.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Duurzaamheid? Kijk op de pagina’s van CityLab, Circulaire Economie en Energie.