Almeerderhout

Almeerderhout

Het Almeerderhout is een boscomplex aan de rand van Almere. Het doel van het project is om het te ontwikkelen tot een icoon van de groene en gezonde stad: het wordt het toekomstige stadsbos. Binnen dit sleutelproject werken de gemeente Almere en Staatsbosbeheer samen aan een stadsbos dat meegroeit met de stad en bijdraagt aan een groene en gezonde leefomgeving.

Het ligt ten zuiden van de A6, aan weerszijden van de Waterlandseweg en de Hogevaart. Onderdeel van het gebied zijn onder andere Stadslandgoed De Kemphaan, de voormalige afvalstort Braambergen, het Museumbos en De Groene Kathedraal. Sommige delen van het gebied hebben nu vooral een recreatieve functie voor de omliggende wijken, andere delen worden bezocht vanuit de hele stad en regio.

Een volgende stap in de ontwikkeling

Door de groei van Almere wordt het Almeerderhout de komende jaren volledig omsloten door de stad. Dit levert nieuwe uitdagingen en kansen. Het vraagt om een volgende stap in de ontwikkeling van het bos. Zowel in de aanhaking op de (nieuwe) wijken en het stadscentrum, als in het bosbeheer en het versterken van de regionale betekenis. Dat is een veelomvattende opgave. Er moeten hiervoor immers niet alleen fysiek nieuwe voorzieningen worden ontwikkeld, er is ook een nieuwe kijk nodig op het beheer van het bos, de programmering van activiteiten en de communicatie.

Wat hebben we gedaan?

In 2019 hebben omwonenden en andere betrokkenen gesprekken gevoerd over de toekomst van het Almeerderhout. De wensen, ideeën en aandachtspunten die tijdens deze ‘bosdialogen’ naar boven zijn gekomen, gebruiken Staatsbosbeheer en de gemeente Almere in de uitwerking.

We zijn hier in het Almeerderhout: een bosgebied van 1400 ha groot – van Staatsbosbeheer.

Aan de grens van Almere.

En eigenlijk staan we hier precies op de grens met de nieuwbouw van Oosterwold.

En het bos wat hier al eigenlijk al 30 – 35 jaar ligt, krijgt allerlei nieuwe buren.

Met nieuwe wensen en die willen we ook een plek geven in het bos.

Waar we hier nu aankomen is een boskamer in het Almeerderhout.

Deze plek is fantastisch want we hebben hier ook de bosdialogen gehad.

We hebben bewoners en ondernemers uit de omgeving uitgenodigd om mee te denken over het stadsbos van de toekomst.

Wat is hun droom?

Wat zou je hier moeten doen in het bos?

De natuur die geeft ons al twee hele belangrijke redenen waarom wij moeten gaan ingrijpen.

Enerzijds hebben we te maken met een bosvakken zoals populier die echt aan het einde van hun omloop zijn.

Dus die zijn aan het einde van van hun levenscyclus.

Daarnaast hebben we te maken met essentaksterfte.

Essentaksterfte is een schimmelaantasting die de essen letterlijk bij bosjes laat omvallen.

De toekomst voor dit bos is een klimaatbestendig bos.

Dat houdt in dat het dus klaar is voor het komend klimaat.

Maar de opgave is natuurlijk veel breder.

Er zijn ontzettend veel kansen op dit moment en die willen we eigenlijk zoveel mogelijk proberen te benutten.

Een aantal voorbeelden daarvan zijn dat we ruimte maken voor participatie in bos.

Dus dat we omwonenden de ruimte geven om met ons mee te denken over beheer vraagstukken.

Eigen stukjes bos beheren.

Dat we bezig gaan met kleinschalig beheer.

Wat dat concreet inhoudt is dat bij onze faciliteiten in de bossen ook moeten gaan klaarmaken voor de toekomst.

Met het Almeerderhout willen wij het stadsbos maken van Almere. 

De groene tegenhanger van het Weerwater.

Centraal gelegen en voor iedereen bereikbaar.

En met iedereen bedoel ik niet alleen de mensen die eraan wonen maar ook de bezoekers van de regio.

Ook voor de dieren in het bos en de planten natuurlijk.

LOLA Architects heeft drie deelprojecten, eigenlijk onderscheiden.

Het zijn drie ingrediënten die invulling geven aan de ambitie die we met elkaar uit hebben gesproken.

En dat zijn: het bos circuit; de bosiconen en bossferen.

Het boscircuit is eigenlijk een doorgaande, aaneengesloten track die door alle bosdelen heenloopt,

en dus de verschillende onderdelen verbindt.

Elke woonwijk krijgt zo een adres aan dat circuit.

Daarnaast de bosiconen.

Bosiconen

Daarmee gaan we het Almeerderhout op de kaart zetten.

Niet alleen voor de stad, maar ook voor de regio.

Dat zijn attractieve elementen, voorzieningen die langs die track

worden geplaatst en zo een rondje door het Almeerderhout aantrekkelijk maken.

En als derde: de bossferen.

Er worden drie bossferen onderscheiden:
het wild bos; het puurbos en het parkbos.  

Elke bossfeer heeft een eigen identiteit en eigen uitstraling en eigen gebruik en eigen beheer.

Bekijk de audiodescriptie van deze video

In 2020 is gestart met de planvorming. In het voorjaar is als tussenstap het Toekomstperspectief Almeerderhout afgerond. Hierin zijn de ambitie en de opgaven voor het stadsbos omschreven. Een achttal bosopgaven staan centraal:
1. Bos voor een toekomstbestendige stad.
2. Stadsbos tot in de haarvaten van de stad.
3. In één beweging het bos door.
4. Met bossferen meer diversiteit.
5. Bosiconen zetten het stadsbos op de kaart.
6. Mooie voorzieningen en activiteiten.
7. Versterken van de natuurwaarde.
8. Voor en door bewoners en bezoekers.

Wat gaan we doen?

Inmiddels is er het Ontwikkelplan Almeerderhout opgeleverd, dat de bosopgaven uitwerkt en ze vertaalt in aansprekende inrichtings- en beheersmaatregelen. Het Ontwikkelplan is in mei 2021 aangenomen door de Almeerse gemeenteraad. In de periode 2021-2025 willen we de eerste fase van het plan gaan uitvoeren. In deze eerste fase is onder andere de oprichting van een Bosloket voorzien en een plan om de stad zoveel mogelijk bij de ontwikkeling te betrekken.

Heeft u interesse in het Ontwikkelplan Almeerderhout of het Toekomstperspectief Almeerderhout?
Dan kunt u deze opvragen via: info@almere.nl onder vermelding van het onderwerp.