Fonds Verstedelijking Almere

Om de realisatie van de ambities van Almere 2.0 mogelijk te maken, hebben gemeente Almere, provincie Flevoland en het Rijk het Fonds Verstedelijking Almere (FVA) in het leven geroepen. Met elkaar maken de bestuurders van deze drie overheden afspraken over de bestedingen uit het fonds. De wethouder Financiën van de gemeente Almere is de Fondsbeheerder van het FVA.

Sleutelprojecten

Via het FVA wordt geïnvesteerd in projecten die bijdragen aan de ambities van het programma Almere 2.0. Deze ambities zijn vastgelegd in de Regio-Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM). De komende jaren werken we langs zes programmalijnen. Binnen deze lijnen worden sleutelprojecten gerealiseerd die de ontwikkeling van voorzieningen stimuleren en het vestigingsklimaat van Almere en de regio verbeteren.

Toets op continuïteit en hardheid

De FVA-middelen kunnen voor verschillende doelen worden ingezet. Bijvoorbeeld om projecten te versnellen of om kansen te verkennen. Maar ook om een (duurzame) plus te zetten op een project. Ook kunnen processen of projecten hiermee verder op gang worden geholpen. Projecten die een bijdrage uit het FVA krijgen, zijn geen reguliere opgave van de gemeente. Voordat een bijdrage uit het FVA wordt toegekend, toetst de Fondsbeheerder het project op continuïteit en hardheid.

Meerjarenprogramma

Elke vier jaar wordt er een Meerjarenprogramma (MJP) opgesteld waarin programmalijnen en sleutelprojecten voor de komende jaren zijn opgenomen. Hierin staat aan welke eisen de bestedingen vanuit het FVA inhoudelijk en financieel moeten voldoen. Het meerjarenprogramma wordt ter instemming voorgelegd aan de gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland. Vervolgens stelt het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 het meerjarenprogramma vast. Hierin zijn Rijk, provincie en gemeente vertegenwoordigd.

Jaarprogramma’s

Binnen de kaders van het meerjarenprogramma worden vervolgens Jaarprogramma’s gemaakt. Daarin wordt de inzet van de FVA-middelen meer in detail uitgewerkt. Het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0 stelt het Jaarprogramma vast. Daarna wordt het Jaarprogramma aangeboden aan de gemeenteraad van Almere en Provinciale Staten van Flevoland. De besluitvorming hierover vindt plaats tijdens de Programmabegroting.