Almere 2050

Almere maakt deel uit van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). De MRA staat de komende jaren voor een grote opgave. De werkgelegenheid in de regio blijft groeien, waardoor er steeds meer mensen in deze omgeving willen wonen.

Maar voor een gezonde ontwikkeling is meer nodig dan alleen woningen. We moeten ook inzetten op dat wat onze regio aantrekkelijk, leefbaar en bijzonder maakt.

Nieuwe omstandigheden en inzichten

Almere ligt in de Oostflank van de MRA. De ambities voor dit gebied zijn in 2013 vastgelegd in de Rijksstructuurvisie Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM). Omdat onze leefomgeving onderhevig is aan veranderingen, is het soms goed om te toetsen of de ingeslagen weg nog volledig past bij de huidige tijd. In 2019 zijn gemeenten Amsterdam en Almere, provincie Flevoland en het Rijk daarom een gezamenlijk proces gestart om deze nieuwe omstandigheden en inzichten te verwerken in een actuele langetermijnvisie en -strategie. De MRA-sleutelgebieden met de versnellingslocaties woningbouw spelen daarin een belangrijke rol (o.a. IJburg – Almere Pampus, Almere Centrum en de andere stationsgebieden).

Werken aan een gezond groeiende Oostflank

Daarbij is gekeken wat de kracht van de regio is en waar uitdagingen liggen. Want door wat goed gaat te versterken en kwetsbaarheden te verminderen, kunnen we de juiste stappen zetten naar een gezond en vitaal groeiende Oostflank. Dit doen we uiteraard samen met andere partijen. Bijvoorbeeld in de vorm van bestuurlijke en maatschappelijke dialogen, werkplaatsen en stadsgesprekken.

Perspectieven gereed

Inmiddels heeft deze actualisatie van de langetermijnvisie en -strategie geresulteerd in twee vastgestelde perspectieven. Het ‘Perspectief Oostflank MRA, klaar voor de toekomst’ beschrijft het toekomstbeeld in 2050 voor deze regio. En geeft de richting aan hoe de Oostflank MRA in 2050 een gezonde, toekomstbestendige en veilige leefomgeving zal zijn waar mensen prettig wonen, werken en leven in een omgeving die veerkrachtig is en weerbaarheid bevordert.

Het ‘Perspectief Almere, Stad met toekomst’ concentreert zich vervolgens op de lange termijn ambitie en ontwikkelingen voor Almere tot 2050. Voor de stad zelf en als onderdeel van een blijvend sterke metropoolregio.

Uitvoeringsagenda

Om dit toekomstbeeld dichter bij te halen met concrete stappen voor de komende 10 jaar is er samen met alle partners gewerkt aan een uitvoeringsagenda. Deze Uitvoeringsagenda Almere, stad met toekomst 2022-2024 beschrijft de eerste stap in het vervolgen van onze gezamenlijke reis op weg naar een nog mooiere stad. Zoals het aantrekken van meer werkgelegenheid, het versterken van het onderwijs over de gehele breedte en een preventieve wijkaanpak voor verouderende wijken. Daarnaast beschrijft deze agenda de volgende fase voor het door ontwikkelen van het centrum van Almere en de voorbereiding op het nog vorm te geven Almere Pampus. Waarbij ook wordt gekeken naar de bereikbaarheid van Almere en Flevoland op de lange termijn, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. Dit pakket aan werkzaamheden vereist ook een verdere versteviging van het de ambtelijke uitvoerings- en innovatiekracht.