Waar staan we nu?

Werkagenda Almere Pampus

Om te komen tot een robuust en toekomstbestendig woon- werkgebied is heel veel informatie en kennis nodig als we voor de lange termijn slim willen bouwen in dit gebied. De verschillende opgaven om te komen tot een ideaalbeeld zijn complex en grijpen vaak in elkaar. Veel ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie en mobiliteit bevinden zich weliswaar in een stroomversnelling, maar de opbrengsten of eindresultaten zijn nog niet geheel en al te overzien. Maar ook grote vraagstukken rondom bodem(daling) en klimaatadaptatie zijn onderdeel van de planvorming.

Bij een dergelijke langjarige gebiedsontwikkeling is het dan ook nodig om naast gedegen onderzoek naar dat wat we weten, ook ruimte te bieden voor dat wat we nu nog niet kunnen weten. In de toekomst kijken is immers een bijzondere opgave. Deze zoektochten komen samen in de ‘Werkagenda Almere Pampus’. Deze moet leiden tot gemeenschappelijk gedragen inzichten en uitkomsten die de basis gaan vormen voor het masterplan voor de daadwerkelijke integrale gebiedsontwikkeling tussen 2030-2050.

Om een integrale en veerkrachtige gebiedsontwikkeling tot stand te brengen wordt er zowel op de onder- als de bovengrond gestudeerd.

Ondergronds

De ondergrond van Pampus is niet zo homogeen als je in eerste instantie zou denken. De vraag is dan ook of je hier mee kunt spelen en zo de verschillende eigenschappen van de ondergrond optimaal kan benutten voor het vormgeven van de bovengrond. Willen we slim ontwikkelen, dan is een uitstekende kennis van de ondergrond noodzakelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen, is er afgelopen jaar voor heel zuid-west-Flevoland een 3d-model van de ondergrond gemaakt. Dit model is een onmisbaar element voor het maken van het Masterplan Ondergrond. Dat masterplan gaat helpen om te bepalen welke delen van het gebied zich het beste lenen voor het vasthouden van water, welke voor natuurgroei en welke voor bebouwing en infrastructuur.

Bovengronds

De afgelopen periode is er ook hard gewerkt aan een bovengronds deel van het Masterplan. Het gaat naast fysieke woningbouw en bereikbaarheid ook gaat over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw. Dit deel is gebaseerd op de Brede Welvaart, de 17 Sustainable Development Goals en wordt versterkt door de Almere Principles. Hieraan is afgelopen jaar met 14 teams van de gemeente Almere met inhoudelijk specialisten uit zowel het fysieke als het sociale domein hard gewerkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf), Waterschap Zuiderzeeland, Flevo Landschap en Staatsbosbeheer. Ook wordt op reguliere basis samengewerkt met kennis- en wetenschappelijke Hogescholen Windesheim (programma Urban Innovation) en AERES, TU Delft, Tu Eindhoven, Universiteit Utrecht, WUR, TNO en Deltares.