Toekomstvisie Almere 2050 vastgesteld

Cover perspectiefdocument met tekst:

Op 8 juli 2021 heeft de Almeerse gemeenteraad het Perspectief ‘Almere, stad met toekomst’ vastgesteld. Het Perspectief ‘Almere, Stad met toekomst’ concentreert zich op de lange termijn ambitie en ontwikkeling van Almere tot 2050. Het beschrijft hoe Almere zich ook de komende jaren blijft ontwikkelen tot een veerkrachtige, gezonde, diverse en aantrekkelijke stad. Zowel voor de stad en haar inwoners zelf én als onderdeel van een blijvend sterke metropoolregio. Met dit raadsbesluit wordt de geschetste lange termijn ontwikkeling van Almere vol omarmd door de gemeenteraad.

Actualiseren visie

Dit perspectief is een van de resultaten van het in 2019 gestarte proces van gemeenten Amsterdam en Almere, provincie Flevoland en het Rijk tot actualiseren van de ambities en uitgangspunten in de Rijksstructuurvisie RijksRegioprogramma Amsterdam Almere Markermeer (RRAAM) uit 2013.

Eind 2020 is het ‘Perspectief Oostflank MRA, klaar voor de toekomst’ opgeleverd en vastgesteld. Dit schetst het toekomstbeeld voor een toekomstbestendige en sterke Oostflank MRA in 2050. Almere maakt hier onderdeel van uit.

Het nu vastgestelde ‘Perspectief Almere, Stad met toekomst’ is de uitwerking hiervan voor Almere. Het vertrekt vanuit de alom geprezen kwaliteiten en laat zien hoe de stad gefaseerd kan groeien. Daarbij heeft het ook aandacht voor de opgaven in de stad die er al is. Het beschrijft hoe de groei kan worden aangegrepen om verder door te ontwikkelen als groene en gezonde stad. Een stad waar mensen prettig wonen, werken en leven in een omgeving die veerkrachtig is en weerbaarheid bevordert.

Bij het tot stand komen van dit perspectief is er van gedachten gewisseld met het college, de gemeenteraad, bewoners en ondernemers van Almere. Onder het motto ‘Hoe willen wij later’ is er met Almeerders en een aantal partners in de stad uitgebreid gesproken over de toekomst van hun stad. De gemeenteraad heeft tijdens de behandeling van het voorstel veel waardering uitgesproken over het Perspectief Almere, Stad met toekomst. Het werd breed herkend en men zag de oogst van de stadsgesprekken en de werkconferentie goed terug. Het eindresultaat wordt dan ook letterlijk gezien als het perspectief van Almere.

Uitvoeringsagenda

Om dit toekomstbeeld dichter bij te halen met concrete stappen voor de komende 10 jaar wordt er samen met alle partners gewerkt aan een uitvoeringsagenda. In het najaar van 2021 zal deze ter besluitvorming worden neergelegd.