Almere 2050

Zoals uit de andere hoofdstukken van dit jaarverslag valt op te maken, zijn we hard aan de slag om Almere stapsgewijs en gestaag tot een nog mooiere stad te maken voor Almeerders en de regio. Dat doen we niet alleen in het hier en nu. We blijven ook oog houden voor de lange termijn ontwikkeling van de stad. Hiervoor hebben we in het verleden een heldere koers uitgestippeld. Omdat onze leefomgeving echter altijd onderhevig is aan veranderingen, is het soms goed om te toetsen of de ingeslagen weg nog past bij de huidige tijd. In 2019 zijn de gemeenten Amsterdam en Almere, provincie Flevoland en het Rijk daarom een gezamenlijk proces gestart om nieuwe omstandigheden en inzichten te verwerken in een actuele langetermijnvisie en -strategie. Dit leidt tot twee documenten. Een regionaal deel: het Perspectief Oostflank MRA (Metropoolregio Amsterdam en een specifiek voor Almere uitgewerkt deel: het Perspectief Almere. Tot slot is vanuit het Almere 2050 ook samengewerkt met het onderzoek naar Amsterdam Bay Area

Een actuele langetermijnvisie en -strategie voor de regio stel je uiteraard op in samenspraak met veel partijen zoals uiteenlopende experts, verschillende overheden en vooral ook met de stad zelf. De eerste helft van het jaar stond in het teken van het ophalen en bijeenbrengen deze input. Hiervoor zijn vier werkplaatsen ingericht: Toekomstbestendige stad, Rond de baai van de MRA, Centrum van Almere en Oosterwold. De resultaten van deze werkplaatsen werden versterkt met de opbrengsten uit het eerste deel van  ‘Het gesprek met de stad’ in de vorm van diepte interviews met sleutelfiguren uit de stad. En de maatschappelijke dialoog gehouden met bestuurders en maatschappelijke partijen uit de regio.

Perspectief Oostflank MRA

Dit heeft geresulteerd in het Perspectief Oostflank MRA ‘Klaar voor de toekomst’. Het Perspectief Oostflank MRA is vastgesteld door de colleges van Almere en Lelystad en in het Bestuurlijk Overleg Almere 2.0. Het document schetst de uitdagingen, kansen en oplossingen in dit deel van de regio. Het vormt daarmee een bouwsteen voor de MRA Verstedelijkingsstrategie.
Voor veel elementen uit dit perspectief is voor de verwezenlijking een brede inzet van velen nodig die over (stads)grenzen heen kijkt. Het Perspectief Oostflank MRA is dan ook aangeboden aan de bestuurders van diverse tafels zoals: Stuurgroep Markermeer IJmeer, de Programmaraad van het Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid en de MRA Platforms Verstedelijking en Bereikbaarheid. Tot slot is het Perspectief Oostflank op 25 november aangeboden aan de minister tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). Op die manier kan het op al deze verschillende plekken als bouwsteen dienen.

Perspectief Almere verkend

De eerste schetsen voor de verstedelijkingskoers van Almere zijn opgetekend in ‘Een aanzet tot Perspectief Almere’. Met de kwaliteiten van het huidige Almere als stevige basis wordt hierin geschetst op welke wijze Almere zich de komende jaren verder kan ontwikkelen. In ruimtelijk opzicht (wonen, infrastructuur) maar zeker ook in sociaal en economisch opzicht (welzijn van mensen, voorzieningen en werkgelegenheid). Besluiten die Almere zelf de afgelopen jaren heeft genomen over onderwerpen als de woonvisie, mobiliteit en de doorontwikkeling van het centrum van Almere samen worden hierin overgenomen. Dit traject krijgt in 2021 een vervolg door gesprekken met het College van Almere, de gemeenteraad en de stad. Uiteindelijk leidt dit tot het product Perspectief Almere waarin de gemeente Almere aangeeft op welke wijze de stad zich kan ontwikkelen.

Ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area (ABA)

Amsterdam Bay Area is pakweg het gebied tussen Amsterdam-Oost/IJburg en Almere, rondom het IJmeer. Het biedt kansen voor noodzakelijke grootschalige woningbouw en werkgelegenheid, en voor de versterking van het landschap en de natuur. Hiervoor zijn wel stevige investeringen in natuur en infrastructuur over weg en spoor nodig. Vanaf het voorjaar 2020 is daarom ook een samenwerking gestart tussen het programma ‘Samen Bouwen aan Bereikbaarheid’ (SBAB) en Almere 2.0 om onderzoeken uit te voeren en te komen tot een ontwikkelstrategie Amsterdam Bay Area (ABA) .

Met dit onderzoek hebben we een beter beeld gekregen van de betekenis van de IJmeerverbinding voor zowel het OV netwerk MRA als de ontsluiting van een ontwikkellocatie als Pampus. Dit heeft erin geresulteerd dat het BO MIRT het rapport ‘Naar een ontwikkelstrategie voor Amsterdam Bay Area’ hierover heeft vastgesteld.

Hoe nu verder?

In 2021 wordt het Perspectief Almere verder uitgewerkt en afgerond. Samen met het Perspectief Oostflank MRA vormt dit de basis voor het handelen van de betrokken overheden in de komende jaren. Deels door beleidsmatige inzet. Deels door inzet van financiële middelen zoals bijvoorbeeld het Fonds Verstedelijking Almere. Afspraken tussen overheden om de in het Perspectief Oostflank en Perspectief Almere geschetste beeld dichterbij te brengen worden vastgelegd in een Uitvoeringsagenda. Voor de Amsterdam Bay Area staat het jaar 2021 in het teken van vervolgonderzoek waarbij ook wordt gekeken wanneer je echt moet starten met de ontwikkeling infrastructuur, bouw van woningen en het investeren in natuur voor een soepel verloop van de ontwikkeling van dit gebied.

Meer weten over de hier genoemde publicaties? U vindt ze hier: Perspectief Oostflank MRA Synopsis Perspectief Oostflank MRA Ontwikkelingsstrategie Amsterdam Bay Area