Groen en Waterrijk

Almere is uniek. Het is een stad omgeven door water en doordrongen van natuur. Voor Almeerders is natuur zo ontzettend dichtbij dat ze zelf bijna vergeten hoe bijzonder dat is in een stad van dit formaat. De coronacrisis heeft laten zien dat inwoners graag het groen opzoeken.

De stad blijft groeien. Verschillende functies strijden om de ruimte. Het klimaat verandert en de biodiversiteit neemt steeds verder af. Almeerders hebben meer dan gemiddeld last van overgewicht en een verminderd welzijn. De aanwezigheid van groen en water in de stad kan hiervoor oplossingen bieden. Van meerdere kanten is het dus van belang om het groenblauwe raamwerk te verstevigen.

Almeerderhout

Het Almeerderhout is het grootste stadsbos van Almere en grenst direct aan de bebouwing van de stad. In de toekomst zal het bosgebied geheel omsloten worden door woon-en werkgebieden. Het Almeerderhout is een belangrijke plek voor natuurbeleving, sport en ontspanning. We ontwikkelen het Almeerderhout tot een icoon van de groene stad, dat bijdraagt aan het versterken van de groenblauwe identiteit en het vestigingsklimaat van Almere. Daarnaast biedt de transformatie tot het ‘Stadsbos van de Toekomst’ oplossingen voor zowel ruimtelijke als sociale opgaven.

Op 25 maart 2021 stelde de gemeenteraad het ‘Ontwikkelplan Almeerderhout’ vast. Hierin staan plannen voor de fysieke ontwikkeling van bosomvorming, paden en voorzieningen én een nieuwe kijk op beheren, programmeren en activeren. Sociale cohesie en participatie zijn onderdeel van het plan: het bos nodigt uit tot ontmoeten, beleven en bewegen. Tegelijkertijd biedt het kansen voor het vergroten van de biodiversiteit en de waarde die de bebossing levert aan schone lucht, waterregulering en verkoeling.

Excellente Groene en Gezonde Leefomgeving

In dit project onderzoeken we hoe we, door het groen meer de stad in te trekken, de fysieke èn mentale gezondheid van bewoners kunnen verbeteren en tegelijkertijd kunnen zorgen voor een klimaatbestendigere stad met minder hittestress. Samen met Aeres Hogeschool en GGD Flevoland pakken we dit vraagstuk op, door wetenschappelijk inzichten om te zetten in een aantal groene en gezonde interventies in de openbare ruimte.

In de eerste helft van 2021 is het projectplan opgeleverd en vastgesteld. Het is duidelijk welke stappen er nodig zijn om te komen tot daadwerkelijke interventies, gebaseerd op wetenschappelijke kennis. Het projectteam werkt verder aan een leeromgeving, waarbij de kennis uit het project gedeeld kan worden met interne en externe belanghebbenden. In 2021 is gestart met het uitwerken van een challenge voor young professionals en studenten, met een finale tijdens Floriade Expo 2022. Deze challenge bestaat uit een reeks masterclasses, waarna teams interventies gaan bedenken die bijdragen aan klimaatadaptatie en gezondheid.

Ecologische Verbindingen

Het behouden en verder ontwikkelen van een veerkrachtig ecosysteem is belangrijk voor een duurzame instandhouding van populaties van dieren en planten. Bestaande natuurgebieden worden ingepast in de stedelijke uitbreiding en beter met elkaar verbonden. De diversiteit van de vegetatie wordt versterkt en we zorgen voor goede verplaatsings- en schuilmogelijkheden voor verschillende diersoorten.

De gemeente Almere richt vier essentiële ecologische verbindingen in (zoals opgenomen in het Ecologisch Masterplan 2005):

  • Verbinding Vroege Vogelbos & Almeerderhout, langs de A6/ De Steiger
  • Verbinding Buitenhout & Vaartsluisbos
  • Verbinding Almeerderhout-Buitenhout-Kotterbos
  • Verbinding Kromslootpark & Lepelaarplassen, langs de Hoge Wetering, via Ecozone Pampus

In de eerste helft van 2021 zijn per ecozone concrete verbeteringsmaatregelen uitgewerkt, die opgenomen zijn in een uitvoeringsplan. Hierin staat welke maatregelen minimaal uitgevoerd gaan worden met de beschikbare middelen en de mogelijke cofinanciering. De afwegingen zijn gemaakt op basis van de te verwachte kosten, beschikbaar budget en de te verwachten positieve impact op de ecologische verbinding.

In de tweede helft van 2021 is met interne en externe stakeholders verder gewerkt aan voorlopige ontwerpen van de maatregelen die de komende jaren uitgevoerd kunnen worden. Ook is, in samenwerking met de Floriade organisatie, de ecozone Floriade versterkt.

Meer weten over de sleutelprojecten van programmalijn Groen en Waterrijk? Kijk op de pagina’s van Almeerderhout, Ecologische verbindingen, Excellente groene en gezonde leefomgeving en Eemvallei.