Almere 2050

Gebiedsontwikkeling Almere Pampus

Aan weerszijden van het Markermeer/IJmeer, langs de as Amsterdam Zuid – Amsterdam IJburg – Almere Pampus – Almere Centrum bevindt zich de Amsterdam Bay Area (ABA). Dit gebied kan een stevige positieve impuls geven aan de woningbouwopgave voor de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Er kunnen 100.000 extra woningen worden gebouwd, waarvan ca. 75.000 in Almere. Amsterdam bouwt op veel locaties aan de Oostzijde van de stad. In Almere Centrum is begonnen aan de verdere verstedelijking van dit gebied met 10.000 tot 15.000 woningen met daarbij veel plek voor studenten, starters en ouderen.

Wanneer we rond 2030 in Almere de huidige bouwplannen uit de Almeerse woonvisie gerealiseerd hebben, biedt Almere Pampus ook volgende generaties de kans om hier te wonen. Er is ruimte voor 25.000 tot 35.000 woningen en een flink aantal banen. Rond 2030 zou er gestart kunnen worden met de bouw van dit klimaatbestendige, energie neutrale, groene en sociaal robuuste stadsdeel. Maar dit vraagt natuurlijk om een goede en zorgvuldige voorbereiding.

Werkagenda Pampus

Om te komen tot een robuust en toekomstbestendig woon- werkgebied is heel veel informatie en kennis nodig als we voor de lange termijn slim willen bouwen in dit gebied. De verschillende opgaven om te komen tot een ideaalbeeld zijn complex en grijpen vaak in elkaar. Veel ontwikkelingen op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie en mobiliteit bevinden zich weliswaar in een stroomversnelling, maar de opbrengsten of eindresultaten zijn nog niet geheel en al te overzien. Maar ook grote vraagstukken rondom bodem(daling) en klimaatadaptatie moeten onderdeel uitmaken van de planvorming. Bij een dergelijke langjarige gebiedsontwikkeling is het dan ook nodig om naast gedegen onderzoek naar dat wat we weten, ook ruimte te bieden voor dat wat nu nog niet is uitgekristalliseerd. Deze zoektochten komen samen in de werkagenda Almere Pampus. Deze moet leiden tot gemeenschappelijk gedragen inzichten en uitkomsten die de basis gaan vormen voor het masterplan voor de daadwerkelijke integrale gebiedsontwikkeling tussen 2030-2050.

Om een integrale en veerkrachtige gebiedsontwikkeling tot stand te brengen wordt er zowel op de onder- als de bovengrond gestudeerd.

Ondergronds

De ondergrond van Pampus is niet zo homogeen als je in eerste instantie zou denken. De vraag is dan ook of je hier ook mee kunt spelen en zo de verschillende eigenschappen van de ondergrond optimaal kan voor het vormgeven van de bovengrond. Willen we slim ontwikkelen, dan is een uitstekende kennis van de ondergrond noodzakelijk. Om hier meer inzicht in te krijgen, is er afgelopen jaar voor heel zuid-west-Flevoland een 3d-model van de ondergrond gemaakt. En is een onmisbaar element voor het maken van het Masterplan Ondergrond. Dat masterplan gaat vervolgens helpen om te bepalen welke delen van het gebied zich het beste lenen voor het vasthouden van water, welke voor natuurgroei en welke voor bebouwing en infrastructuur.

Bovengronds

De afgelopen periode is er ook hard gewerkt aan een bovengronds deel van het Masterplan. Het gaat naast fysieke woningbouw en bereikbaarheid ook gaat over leefbaarheid en veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving, sociale samenhang en voorzieningenniveau, onderwijs en arbeidsmarkt, klimaat en energie, natuur en landbouw. Dit deel is gebaseerd op de Brede Welvaart, de 17 Sustainable Development Goals en wordt versterkt door de Almere Principles. Hieraan is afgelopen jaar met 14 teams van de gemeente Almere met inhoudelijk specialisten uit zowel het fysieke als het sociale domein hard gewerkt. Hierbij wordt nauw samengewerkt met de grondeigenaar (Rijksvastgoedbedrijf), Waterschap Zuiderzeeland, Flevo Landschap en Staatsbosbeheer.

Bereikbaarheid

Woningbouw en bereikbaarheid zijn onlosmakelijke met elkaar verbonden. Voor een goede ontsluiting van de toekomstige nieuwbouw in Flevoland en een groeiend Almere is een metro tussen Almere en de rest van de MRA onontbeerlijk. Omdat de doorlooptijd van de realisatie van een dergelijke verbinding 15 jaar kost is een tijdig besluit nodig.

In het overleg tussen rijk en regio (BO MIRT) van 11 november 2022 is besloten dat er een Ruimtelijk Strategische Verkenning (RSV) Pampus wordt uitgevoerd die bestaat uit een regionale verkenning HOV Pampus en uitwerking van de ruimtelijke planvorming Pampus (= masterplan en stedenbouwkundig raamwerk voor 1e deelgebied met 7.500 woningen). Als onderdeel van de ruimtelijke planvorming Pampus wordt onderzocht of een substantieel deel van die 7.500 woningen voor 2030 gerealiseerd kan worden.

Komend jaar zorgen we ervoor dat er voldoende informatie uitgewerkt wordt om de uitgangspunten voor het Masterplan Almere Pampus vast te kunnen laten stellen. In 2024 kan dan gestart worden met het ontwerpen. Hierbij wordt ook gekeken naar de ruimtelijke inpassing van de IJmeerverbinding door Almere.

Meer weten?

Lees de visie over de groei van Almere tot 2050.

Stichting Polderblik maakte een reeks podcasts over de ontwikkeling van Almere. Beluister de aflevering van de podcast over Almere Pampus.