Almere 2050

Gebiedsontwikkeling Almere Pampus

Almere Pampus wordt ontwikkeld als woon- en werkgebied. Een nieuw stadsdeel met 25.000 tot 35.000 woningen, circa 16.000 banen en alle voorzieningen die erbij horen. Hierdoor wordt het voor veel inwoners uit Almere en de regio mogelijk om te wonen en te werken op één van de mooiste en zeer centraal gelegen plekken in de regio.

Werkagenda Pampus

Met de realisatie van de woningen wordt een grote bijdrage geleverd aan het oplossen van het woningtekort in Almere en de regio. Naast het woningprogramma wordt er ook werkgelegenheid met een flink aantal banen aan het gebied toegevoegd. De gebiedsontwikkeling van Almere Pampus werkt daardoor als economische motor van Almere.

Om tot inzichten te komen voor de integrale gebiedsontwikkeling is het programma Werkagenda Pampus in 2021 opgesteld. De resultaten van onderzoeken en inzichten die verkregen zijn uit de uitvoering van de Werkagenda moet de basis gaan vormen voor de daadwerkelijke gebiedsontwikkeling (2030-2050). Het programma levert onder andere het masterplan op, zowel voor de boven- als voor de ondergrond. Ook wordt er gewerkt aan kaders, strategie en kennisontwikkeling, waarbij het vastgestelde Handelingsperspectief en Uitvoeringsagenda ‘Almere, stad met toekomst’ worden gevolgd. De ambitie is om in 2030, misschien eerder, te kunnen starten met bouwen. Onder voorwaarde van een positief besluit over de IJmeerverbinding. 

Voxelmodel, een 3D model van de ondergrond bij Almere Pampus. In het model wordt getoond uit welke lagen de ondergrond bij Almere Pampus is opgebouwd (Antropogeen, klei, kleiig zand, veen, fijn zand, midden zand en grof zand)

Resultaten  

In 2023 richtte de Werkagenda Pampus zich sterk op het opstellen van het afwegingskader. De focus lag daarbij op de ‘vitale dragers’: bodem, water, groen, energie en mobiliteit. Deze dragers zijn leidend en laten zich niet beperken door de eigendomsgrenzen van het gebied. Zo leggen ze de relaties, maar ook de afhankelijkheden, met de bestaande stad en de regio bloot, ook als het gaat om fysieke- en sociaalmaatschappelijke onderwerpen. Door de focus op deze dragers wordt het bij besluitvorming mogelijk om keuzes integraal af te wegen. De lat wordt daarnaast hoog gelegd op het vlak van duurzaamheid, om het gebied toekomstbestendig, zowel fysiek als maatschappelijk, te bouwen.

Samenwerking

De integrale werkwijze van de Werkagenda Pampus vraagt om samenwerking. Binnen de gemeente Almere werken er vijf afdelingen met veertien teams aan, zowel vanuit het fysiek- als het sociaal domein. Buiten de gemeente zijn Almere 2.0, ministerie van BZK, Waterschap Zuiderzeeland, Stadsbosbeheer, Flevolandschap, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) betrokken bij de (kennis)ontwikkeling van Almere Pampus. In 2023 is de samenwerkingsovereenkomst met de RVB getekend. Daarnaast werkt de Werkagenda Pampus ook samen met kennis- en wetenschappelijke Hogescholen Windesheim (programma Urban Innovation) en AERES, TU Delft, Tu Eindhoven, Universiteit Utrecht, WUR, TNO en Deltares.

Meer informatie over de gebiedsontwikkeling van Almere Pampus vind je op de pagina Almere Pampus.